Kuru Sk Tabanca Tama artlar Ve Cezalar Nedir?
KABAHATLER YASASI

Silah tama

MADDE 43.- [1] Yetkili makamlardan ruhsat almakszn kanuna gre yasak olmayan silahlar park, meydan, cadde veya sokaklarda grnr bir ekilde tayan kiiye, kolluk tarafndan elli Trk Liras idar para cezas verilir.

MADDE 551 - Her kim, hkmetten ruhsat almakszn mazarrat mucip olacak surette sanayii nariye icra, yahut infilk edici mevad i'al eder yahut tehlikeli yahut herkesi rahatsz edecek surette bir takm ecza patlatr veya i'al eylerse yahut meskn bir mahalde veya civarnda veya umuma mahsus yol zerinde veya bu yola doru zaruret olmakszn silh atarsa elli liraya kadar hafif cezay nakdiye mahkm olur ve buna vak'ann iddetine gre otuz gne kadar hafif hapis cezas da ilve olunabilir.KAMU GREVLS TAIMA RUHSATI N STENEN BELGELER

01- Valilik Makamndan havaleli dileke (Dilekede ii belirtilecek)

02- Nfus Czdan fotokopisi (son on yla ait olacak)

03- (6) adet renkli vesikalk fotoraf (son bir yl iinde ekilmi)

04- Ruhsat fotokopisi

05- Silah Ruhsat istek formu (ubeden temin edilecek)

06- Devir ve yenilemelerde tespit / kontrol iin silah ve ruhsat ile birlikte ahs bizzat mracaata gelecek

07- Yeni tarihli grev belgesi (Balkl ve mhrl olacak)

8.Maddenin (a) bendi ile (e) bendinin 1,2,3,4,5,10 numaral alt bendlerinde yer alan kamu grevlileri hari dier mracaat sahiplerinden, yukardaki belgelere ilaveten ayrca;

08- Vukuatl Nfus kayt rnei (Nfus Mdrlnden)

09- kametgah ilmuhaberi (muhtarlk ve mahalli kolluk amirliince tasdiklenmi olacak)

10- Adli sicil sabka sorgulamas (kimlik bilgilerinde mahkeme kararyla deiiklik var ise,deiiklie gre de sabka sorgulamas alnacak)

11- Su kayd kanlardan kesinlemi mahkeme karar

Doktor Raporu (Silah tamasnda veya bulundurmasnda Psikolojik,Nrolojik veya fiziki rahatszlklar bakmndan saknca bulunmadna dair)

13- Yarm kapakl dosya.

Kamu grevlisi olmas nedeni ile tama ruhsat

Grev Belgesi (alt Birimden)

Cumhuriyet Savclndan alnacak sabka kayt belgesi istenmez