arpnt: Hastann kalp atn hissetmesidir. Kanszla (anemiler) ve anemiye neden olan ktcl hematolojik hastalklarda atee ve anemiye bal olabilir.
Halsizlik ve yorgunluk: Anemiler, dalak bykl ile seyreden kan ve lenf bezi hcrelerinin anormal oalmas ile seyreden (miyeloproliferatif ve lenfoproliferatif) hastalklarda grlr.
Nefes darl: Anemiye bal kalp yetmezlii ve lenf bezlerinin akciere ve hava borusuna bass sonucu gzlenir.
Sarlk: Kann vcutta ykmna bal (Hemolitik) anemilerde ve karn iinde byyen lenf bezlerinin karacier ve safra yollarna bassna bal bilrbin art ile deri ve mukozalarda sarlk gzlenir. Ayrca B12 ve folik asit eksikliine bal anemilerde (megaloblastik) limon sars grnme yol aan sarlk izlenebilir. Genlerde sarlk, dalak bykl (splenomegali) ve safra kesesi ta olmas doutan olan anemilerde grlr.
Solukluk: Deri ve mukozalarda solukluk anemiler, kemik iliinde kan hcrelerinin hatal ve yetersiz yapld hastalklarda (kan kanserleri, lsemiler, zellikle akut olanlar, miyelodisplastik hastalk tablosu) grlr.
Trnak bozukluklar: Demir eksiklii anemisinde zellikle kak trnak dikkat ekicidir. Kemoterapilere bal izgilenmeler, kk hcre nakli olan hastalarda ise trnan yenilenmesi grlr. lalara bal, kemoterapi alan hastalarda, zellikle hidroksirea kullananlarda deride ve trnaklarda koyulama ve koyu izgilenmeler meydana gelebilir.
Zayflama (Kilo kayb): tahn normal hatta artm olmasna ramen kilo kayb zehirli guatr ve eker hastalarnda grlr. tah azl ile birlikte kilo kayb kt huylu kan hastalklarnda ve zellikle lenf bezi kanserlerinde (lenfomalar) dikkat eker. Nks eden ve direnli olan hastalarda genellikle ilalarn yan etkilerine ve hastala bal ar zayflama (kaeksi) grlr. Kemoterapi alan hastalarda da ilalarn bulant, kusma ve itahn basklanmas gibi yan etkilerine bal zayflama olur.
Ate: Ate birok hematolojik hastalkta grlebilir. Kt huylu kan hastalklarnda genellikle 38 santigrat zerindedir. Enfeksiyonlarda ise yksek atee tansiyon dkl, arpnt ve titreme gibi bulgular elik edebilir. Lenf bezi ve kan kanserleri (Lenfomalar, akut ve kronik lsemiler), B12 vitamini eksiklii anemisi, hzl alyuvar ykmnn olduu (hemolitik) anemiler, demir eksiklii anemisi ve akyuvar dkl olan (ntropenik) hastalarda enfeksiyona bal ate olabilir.

Ayak bilei lserleri: Orak hcreli, Akdeniz anemisi olan, uzun sre hidroksirea isimli ilac kullanan hastalarda da gemeyen ayak bilei lserleri meydana gelebilir.

Deri kanamalar: Deri ve mukozalarda toplu ine ba byklnde veya daha byk kanamalar grlebilir. Kanmzda phtlamada grevi olan hcrelerin (trombositler) sonradan veya doutan olan saysal azlnda(trombositopeni) ve fonksiyonel bozukluklarnda grlr. Sonradan veya doutan olan phtlama (koaglasyon) faktrleri eksikliine bal da oluabilir.
Eklem iine olan kanamalar (Hemartroz): Genellikle phtlama (koaglasyon) faktrlerinin sonradan veya irsi eksikliklerine bal eklem iine olan kanamalardr. En sk nedeni Hemofili Adr. En sk diz ekleminde grlr.
Lenf bezlerinde byme (Lenfadenopati): Bir veya birden fazla lenf bezesinin ap, say ve kvam dikkate alnarak anormal bulunmas anlamna gelmektedir. Genel olarak 1 cmden byk lenf bezesi anormal kabul edilir. Hastalarda arsz, 2 cmden byk, hareketli, lastik kvamnda ve yaygn lenf bezi bymeleri lenfomalarda, baz kronik kan kanserlerinde grlr.
Dalak bykl (Splenomegali): Yetikinlerde dalak boyu yaklak 1112 cm'dir. Fizik muayenede dalan ele gelmesi normalden yaklak misli byd anlamna gelir. Dalak byklne enfeksiyonlar (Brusella, Stma gibi birok enfeksiyon hastal), romatizmal hastalklar (Romatoid artrit, sistemik lupus eritemetazus) siroz, kalp yetmezlii gibi hastalklarn yannda birok kan hastal neden olabilir. Dalak bykl yapan; Akdeniz anemileri (Talasemi), doutan olan alyuvar hastalklar (herediter sferositoz), kronik ve akut kan kanserleri Kronik lenfositer lsemi, Kronik miyelositer lsemi) , lenf bezi kanserleri (Lenfomalar), kan hcrelerinin ar ykselmesi ile seyreden hastalklar (Miyelofibrozis, Polisitemi Vera), sal hcreli kan kanseri ve doutan olan depo hastalklar saylabilir.
Karacier bykl (Hepatomegali): Hepatomegali; karacierin bymesidir. Karacierin bymesine birok hastalk neden olabilir. Kalp yetmezlii, siroz, karacierin damarlarnda pht, enfeksiyon hastalklar (tifo, sarlk, brusella, stma, kala-azar), doutan enzim eksiklii sonras meydana gelen depo hastalklar, kanserler (lenfomalar, lsemiler, karacierin primer tmrleri, metastatik kanserler, miyelofibrozis, polisitemi vera) en sk bykle yol aan hastalklardr.
Safra kesesi talar: Doutan alyuvar ykmyla giden kanszlklarda (hemolitik anemiler, herediter sferositoz, Talasemiler, Orak hcreli anemi) gen yata safra kesesi talar olabilir. Gen bir hastada anemi, dalak bykl ve safra kesesi ta varsa bu durum aksi ispat edilene kadar doutan olan alyuvar ykmna bal kanszlktr.

drarda kan gelmesi (Hematri): Normalde idrarda erkeklerde her bir mikroskop alannda bir, bayanlarda ise drt alyuvar olabilir. Hematrinin en sk nedeni idrar yolu enfeksiyonlardr. Kan hastalklarnda phtlama ile ilgili hcrelerin (Trombosit) say (trombositopeni) ve fonksiyon bozukluuna bal olabilir.

Akut gut ata: Kan hastalklarndan hcre ykm ve yapmnn artt (miyeloproliferatif hastalklar, lenfoproliferatif hastalklar, akut ve kronik lsemiler ve kemoterapi sonras) hastalklarda kanda ykselen rik asite bal grlebilir. Hastalarn ayak baparmanda ilik, yanc tarzda ar ve kzarklk meydana gelir.
Parmaklarn kzarkl ve ars (Eritromelalji): Klcal damarlarda tkanma sonunda meydana gelen iskemiye baldr. Ellerin ve ayaklarn kzark ve yanc tarzda arl olmasdr. Alyuvarlarn anormal art (Polisitemi vera), kan hcrelerinin anormal art ile seyreden hastalklarda (akut lsemiler ve esansiyel trombositoz) daha sk grlr.
Di eti imesi: Di etlerinde ime dikkat eker. Akut kan kanserlerinde (miyelomonositer ve monoblastik lsemilerde), lityum, siklosporin, difenilhidantoin ilalarn kullananlarda, gebelik ve di hastalklarnda grlebilir. Akut lsemilerde di etlerinde kan kanseri hcrelerinin (monoblastlarn) tutulumuna baldr.
Dilin zerinin dzlemesi: Dilimizin zerinde tad almamz salayan kabarcklar bulunur. Hzl hcre ve doku yapm ve ykmnn olduu sindirim sistemizin yzeyini kaplayan hcrelerde, B12 vitamini ve folik asit eksikliine bal meydana gelir. Dil zeri dz, kzarktr. zellikle megaloblastik anemilerde grlr. Demir eksiklii anemisi olan hastalarda da grlebilir.
Atar ve toplardamarlarda phtlama: Kan hastalklarnda kan akmnn yavalamas veya yapsnn bozulmas ve damar duvar bozukluuna bal zellikle toplardamarlarda hayat tehdit eden phtlamalar grlebilir. Sklkla aadaki hastalklarda grlr:
Alyuvarlarn anormal art ile karakterize kan bast hastal (Polisitemi vera)
Kanda anormal protein art ile seyreden hastalklar (Paraproteinemiler; multipl miyelom, waldenstrm makroglobulinemisi, kriyoglobulinemi)

Orak hcreli anemi
Phtlamay salayan hcrelerimizin anormal art ile seyreden hastalk (Primer trombositoz)
Doutan phtlamaya meyilli olunan hastalklar (Faktr V leiden mutasyonu, protrombin gen mutasyonu, Protein C ve S eksiklii, antitrombin eksiklii, Hiperhomosisteinemi)