Kuranda Hz. Mehd (a.s)

Kuran- Kerimin birok ayetinde, yeryznde geni apl bir slah hareketinin balayaca, Allah Tealann eytann hakimiyetine son verip, onu izleyenlerin iktidarn ykaca ve salih kullarn btn yeryzne egemen klp, dnyann ynetimini kendilerine verecei aka bildirilmitir.
Bylece salih kullar, slamn kanun ve hkmlerini btn boyutlaryla eksiksiz olarak uygulayacak, insanolunun saadet ve mutluluunu temin edip yaamn ana hedefinin gereklemesini salayacaklardr.Hz. Resulullah sallllhu aleyhi ve alihin snnetini ihtiva eden muhtelif mezheplere ait kaynak eserlere mracaat edildiinde, Hz. Resulullah sallllhu aleyhi ve alihin soyundan olan byk bir zatn ahir zamanda zuhur edip ortaya kaca, batan baa zulm ve ktlkle dolmu bulunan dnyay adalet ve iyilikle dolduracana dair pek ok sahih ve mte-vatir hadislerin rivayet edilmi olduu grlr.Buna ilaveten, yine slam alimleri tarafndan kaleme alnm olan yzlerce eserde de Hz. Resulullah sallllhu aleyhi ve alihin mutahhar soyundan gelen byk bir insann ahir zamanda zuhur edip ortaya kacan ve o srada zulmle dolmu olan yeryzne adaleti hakim klaca kaydedilmitir.Bizzat Hz. Resulullah sallllhu aleyhi ve alihen ulaan sahih ve mtevatir hadislerde onun nesebi ve hasebi, btn vasflar, hatta fiziki zellik ve nianeleri btn ayrntlaryla belirtilmitir. Bunlarn en mehurlarndan biri Snen-i Ebu Davudda[1] yeralan Ebu Said-i Hudrinin rivayetidir:Hz. Resulullah sallllhu aleyhi ve alih yle buyurdular: Mehdi bendendir. Ak alnl, ince burunludur. Zulm ve ktlkle dolan yeryzn ada-letle dolduracaktr.Bu hadisi tannm hadisilerin tamam rivayet etmi ve sahih oldu-unda ittifak etmilerdir. ii Mslmanlarn kaynak kitaplar da ayn hususta Ehl-i Beyt aleyhumus-selm imamlarnn Hz. Resulullah sallllhu aleyhi ve alihten aktard sahih hadislerle doludur. Bunlarda ilenen ortak konu udur: O hayattadr, herkes gibi yemek yer, su ier, fakat insanlar onu grmezler, ama o insanlar grr, insanlarn ilerini yoluna koyar, insanlarla Rableri arasnda feyz vastasdr o. Eer o hayatta olmasayd yeryz zerindeki her eyi yutuverirdi. Yerle gk, onun sayesinde bakidir.mam Mehdi (a.s) ve Kuran

Kuran- Kerim ile aina olan her aratrmac, Kurann ilah hkm ve esaslarn aklarken kendine zg bir yntem izlediini, birtakm deimez prensiplere dayandn bilir. Bunlardan birkan aktaryoruz.1- Bu kitap (Kuran) belli konularda bir dizi bilgiler ieren salt ilm ve kanun bir eser olmayp, bal bana hidayet ve yol gsterici bir kitaptr.2- Bu kitap, Hz. Resulullah sallllhu aleyhi ve alihin btn zaman ve meknlar iin geerli olan srekli bir mucizesidir. Hangi ada ve hangi dzeyde olursa olsunlar, bu kitap tm insanlara hitap edici niteliktedir.3- Hz. Resulullah sallllhu aleyhi ve alihten ulaan sahih hadisler ve snnetinin ortaya koyduu zere Hz. Resul-i Ekrem sallllhu aleyhi ve alih, ilah hikmetin gerektirdii zere insanlarn Kuran anlayabilme husu-sunda Ehl-i Beyt aleyhumus-selma mracaat etmelerini istemi ve bu hu-susta kimsenin kendisini mstani grmesini caiz bulmamtr. Bu nedenledir ki, Kuran baz din hkmleri genel erevesiyle belirt-mekle yetinmi ve bunlarla ilgili teferruat ve gerekli aklamalar Hz. Resulullah sallllhu aleyhi ve alih ve onun Ehl-i Beytine aleyhumus-selm brakmak suretiyle mmetin Hz. Resulullah sallllhu aleyhi ve alih ve onun Ehl-i Beytine aleyhumus-selmynelmesini istemitir. Zira bylece insanlar sapmayacak, aknlk ve gaflet iinde bocalamaktan kurtulacaklardr.Nitekim Hz. Resulullah sallllhu aleyhi ve alih u hadisiyle mezkur gerei aka beyan etmilerdir: Benden sonra aranzda iki deerli ve ar emanet brakyorum; biri Allahn kitab, dieri de benim soyum olan Ehl-i Beytim! Bu ikisine sarlrsanz asla sapmaz, yolunuzu armazsnz!Binaenaleyh, sahih slam akidelerin tamamnn kkn Kuran- Kerimde bulmak mmkndr. phesiz, bu temel slam inanlardan biri de, Kuran- Kerimde birok ayetde beyan edilmi bulunan Meh-deviyet akidesi, yani Hz. Mehdi aleyhis-selma iman olaydr.Bu noktalar gz nnde bulundurarak imdi Hz. mam Mehdi aleyhis-selm ve ashabyla ilgili baz ayetleri, Hz. Resulullah ve Ehl-i Beyt mamlarndan gelen tefsirleriyle birlikte zikrediyoruz:1- Mrikler istemese de dini (slam) btn dinlere stn klmak iin Peygamberini hidayet ve hak dinle gnderen Odur.[2]eyh Saduk, Ebu Basirden u hadisi rivayet eder:Hz. mam Sadk aleyhis-selm bu ayetle ilgili olarak yle buyurmulardr: Allaha andolsun ki, bu ayette zikredilen vaad henz gereklemi deildir; Kaim aleyhis-selm zuhur edinceye kadar da bu gereklemeyecektir. Kaim aleyhis-selm zuhur ettiinde onun kyam ve zuhurundan rahatszlk duymayacak olan tek bir kfir ve mrik kalmayacaktr. Kfir veya mrik olan bir kimse, tan iine de girecek olsa, o ta dile gelecek ve Ey mmin! imde bir kfir var, beni kr ve onu ldr! diyecektir.[3]2- Mrikler istemese de dini (slam) btn dinlere stn klmak iin Peygamberini hidayet ve hak dinle gnderen Odur.[4]Byk afii alimlerinden Allame Ebu Abdullah Muhammed bin Yusuf Genci el-Beyan fi-Ahbari Sahib-iz Zaman adl kitabnn 103. sayfasnda yle yazyor: Said bin Cubeyr, bu ayetten Fatmat-z Zehra selmullahi aleyhann neslinden olan Hz. Mehdi aleyhis-selmn kastedildiini sylemitir.[5]Yine dier bir Ehl-i Snnet alimi de bu ayeti tefsir ederken yle demitir:Mehdi aleyhis-selm zuhur edince btn yeryznde yaayanlar ya slam dinine girecek, ya da cizye vermeyi kabul edecekler.[6]3- Ey man edenler! inizden kim dinden dnerse, Allah (onun yerine), kendisinin onlar sevdii, onlarn da kendisini sevdii, mminlere kar alakgnll, kfirlere karysa gl ve onurlu, Allahn yolunda cihad eden ve knaycnn knamasndan korkmayan bir topluluk getirir...[7]bn-i Ebi Zeyneb-i Numani olarak tannan Muhammed bin brahim Gaybet adl eserinde Sleyman bin Harun cliden u hadisi rivayet eder:mam Sadk aleyhis-selm bu ayetle ilgili olarak yle buyurdular: phesiz, Hz. Mehdinin bunu yapacak olan yardmclar vardr; btn insanlar ortadan kalkm olsa bile, Allah Teala onun yardmclarn getirecektir. Bu ayette sz edilen topluluk ite onlardr.4- ....ve phesiz o (Hz. Mehdinin kyam) kyametin yaklatn bildirir.[8]Allame Hamzavi Mearik-ul Envar fi-Fevzi Ehl-il tibar adl kitabnda yle yazyor:Mukatil bin Sleyman ve tefsir hususunda ona tabi olan bir grup tefsir yazarlar, bu ayetten ahir zamanda zuhur edecek olan Mehdi aleyhis-selmn kastedildii inancndadrlar.Yine Ehl-i Snnetin gemi ve gnmz ulemasndan kalabalk bir grup, bu ayet-i kerimenin Hz. mam Mehdi aleyhi's-selm hakknda olduunu belirtmilerdir. Bu cmleden aada ad geenleri sayabiliriz.Kad Beyzavi (H. 585-691) Envar-t Tenzil adl kitabnda, afi mezhebinden olan Ali bin Burhan- Halebi Siret-l Halebiyye adl kitabnn birinci cildinin 226. sayfasnda (Msr bas.), Muhammed b. Ali Sabban saf-r Raibin adl kitabnn 156. sayfasnda ve bn-i Hacer es-Savaik-ul Muhrika adl kitabnn 96. sayfasnda bu ayetin Hz. Mehdi aleyhis-selma iaret ettiini belirtmilerdir. Yine, Zimaheri el-Keaf adl tefsirinde ve Ruh-ul Beyan tefsirinin yazar, mezkur tefsirinde bu ayeti tefsir ederken Hz. sa aleyhis-selmn, mamn (Hz. Mehdinin) arkasnda namaz klacan belirtmilerdir. Alusi Ruh-ul Meani adl tefsirinin 25. cildinin 95. sayfasnda bu ayeti tefsir ederken yle diyor: Mehur gre gre, sa aleyhis-selm am ehrinde halk sabah namazn klmak isterken inecektir. Bu arada mam Mehdi aleyhi's-selm geri ekilecek, fakat sa aleyhis-selm onu ne geirip arkasnda namaz klacaktr ve, senin iin kamet getirilmitir, diyecektir.5- ....onlar iin dnyada aalanma ve zillet vardr...[9]Hafz Muhammed bin Cerir-i Taberi Cami-l Beyan adl tefsirinin 1. cildinin 501. sayfasnda bu ayetin tefsiri ile ilgili olarak aadaki hadisi nakletmitir:Onlarn (Mesihilerin) aalanma ve zilleti, Mehdi aleyhis-selmn zuhur ettii zaman olacaktr. O, Konstantiniyeyi fethedecek ve onlar katledecektir. te onlarn dnyadaki aalanma ve zilleti budur.[10]6- ...Gklerde ve yerde ne varsa, isteyerek ve istemeyerek O na teslim olmutur.[11]Ayyai, kendi senediyle Rifaa bin Musadan yle aktarr: mam Sadk aleyhis-selm bu ayete istinad ederek yle buyurdular: Hz. Kaimaleyhis-selm kyam ve zuhur ettiinde, La ilahe illellah, Muhammedun Resulullah sesinin ykselmedii bir tek belde kalmayacaktr.[12]Ayyai, yine kendi senediyle bn-i Bkeyrden yle aktarr: Allah Tealann, Gklerde ve yeryznde ne varsa, istese de istemese de O na teslim olmutur. buyruu hakknda mam Musa Kzm aleyhis-selm dan sorduumda yle buyurdular: Bu ayet Hz. Mehdi aleyhi's-selmhakknda nazil olmutur. Kyam ettiinde tm yeryzndeki Yahudiler, Hristiyanlar, sabiiler, zndklar, mrtetler ve kfirlere slam sunacak-tr. Kendi rzasyla Mslman olanlar namaz, zekat gibi bir Mslmana farz olan amelleri ilemeye mkellef klacaktr; slam kabul etmeyenleriyse katledecektir. Artk yeryznde Allah birdir! demeyen kimse kalmayacaktr.[13]Hanefi mezhebi ulemasndan olan Hace Kelan Kunduzi Yenabi-l Meveddet adl kitabnn 421. sayfasnda yle yazyor:Rifaa bin Musa, mezkur ayetle ilgili olarak, Hz. mam Sadk aleyhis-selmn yle buyurduunu rivayet eder: Hz. Kaim Mehdi aleyhi's-selm n kyam ettii zamanda yeryznde Allahn birliine (La ilahe illellah) ve Hz. Resulullahn Onun Peygamberi olduuna (Muhammedun Resulullah) ehadet getirme sesinin ykselmedii hi bir blge kalmayacaktr.[14]7- Ey man edenler! Allaha, Peygambere ve sizden olan emir sahiplerine itaat edin...[15]Cabir bin Abdullah Ensari yle der: Allah (c.c) Hz. Peygamber Sallllhu Aleyhi Ve Alihe, Ey man edenler! Allaha, Peygambere ve sizden olan emir sahiplerine itaat edin ayetini nazil buyurduunda: Ya Resulullah, Allah ve Resuln tanyoruz, itaatinin sana itaat demek olduu o emir sahipleri kimlerdir peki? diye sordum. Resulullah sallllhu aleyhi ve alih: Onlar benim halifelerim, benden sonra Msl-manlarn mamlardrlar ey Cabir! buyurarak yle eklediler: Onlarn ilki Ali bin Ebu Talibdir, sonra Hasan ile Hseyin, ardndan da Ali bin Hseyin ve Tevratta Bkr adyla tannan Muhammed bin Ali gelir. Sen de onu greceksin ey Cabir; onu grdn zaman kendisine benim selamm ilet. Onu, Cafer bin Muhammed Sadk izler; ondan sonra da Musa bin Cafer, Ali bin Musa, Muhammed bin Ali, Ali bin Muham-med, Hasan bin Ali gelir ve onu da ad ve knyesi benim adm ve kn-yem olan, Allahn yeryzndeki hcceti ve kullar arasnda brakt Bakyyetullah Hasan bin Alinin olu izler. Allah Teala onun eliyle yeryznn doularn ve batlarn fethedecektir. O, dostlar ve iile-rinden gizlenip gaybete ekilecektir. Onun gaybette bulunduu dnem-de, kalbi Allah Teala tarafndan iman iin denenip snanm (ve bu snav yz akyla verebilmi) olan kimseden bakas onun imametine olan inancn srdremeyecektir.Cabir hadisin devamn yle anlatr: Ya Resulullah! iileri ve dost-lar onun gaybette bulunduu dnemde kendisinden faydalanabilecekler mi? diye sordum. Resulullah buyurdular ki: Beni peygamberlikle grevlendirene yemin olsun ki, evet; gne bulutun ardnda kalnca onun ndan faydalanld gibi, gaybet anda da insanlar onun velayetinden faydalanacak ve onun yla aydnlanacaklardr. Ey Cabir, bu, Allahn gizli srlarndan ve sakl ilimlerindendir, ehli olmayandan bu srr gizle![16]8- ....ve biz yeryznde zayf klnanlara ltufta bulunmak, onlar nderler ve miraslar klmak istiyoruz...[17]bn-i Ebi-l Hadid bu ayetle ilgili yle diyor:Bizim bykler, bu ayetin, btn lkeleri fethedecek bir mamn zuhur edeceinin vaadi olduu grndedirler.[18]9- Ve bunu (imameti) insanlar Allaha dnsn diye onun (Hz. brahimin) ardnda (soyunda) kalc bir kelime olarak klp brakt.[19]Ebu Hureyreden yle nakledilir: Resulullah sallllhu aleyhi ve alihe Ve bunu onun soyunda kalc bir kelime kld ayeti haknda sordum, yle buyurdular: Allah Teala mamlar Hseynin soyunda brakmtr. mamlardan dokuzu onun soyundan gelecektir; bu mmetin Mehdisi de ite bunlarn arasndadr. Btn hayat Kabenin rknyle Makam- brahim arasnda geen biri dahi benim soyuma kin duyuyor olarak Allah Tealann huzuruna karsa (lrse), atee atlacaktr.[20]Sabit-i Sumaliden yle nakledilir: mam Zeynelabidin aleyhis-selm yle buyurdular: Allahn kitabnda kan bayla akraba olanlar yekdierlerine nispetle evladrlar ayeti bizim hakkmzda nazil olmutur. Ayn ekilde Ve bunu (imameti) insanlar Allaha dnsnler diye onun (Hz. brahimin) ardnda (soyunda) kalc bir kelime olarak klp brakt ayeti de bizim hakkmzda inmitir. Bu ayette geen imamet, kyamet gnne kadar Hz. Hseynin aleyhis-selm soyundadr ve bunlardan biri olan gaybettekinin (Hz. Mehdi aleyhis-selm) iki gaybeti olacaktr ki, biri dierinden daha uzun srecektir. Birincisi ksa sreli olacak; dieri ise o kadar uzayacaktr ki, buna inananlarn ou bu inanlarndan dneceklerdir; yakini gl ve bilgisi doru olan, kalbinde bizim rzamzdan baka hibir ey hissetmeyen ve biz Ehl-i Beyte tam bir teslimiyetle teslim olanlardan baka, imamete inanan kimse kalmayacaktr.[21]10- ... Ak ve gizli nimetlerini size tamamlamtr...[22]eyh Saduk, Ebu Ahmed Muhammed bin Ezdiden nakleder: Efendim mam Musa bin Cafer aleyhis-selma: ... ak ve gizli nimetlerini size tamamlad ... ayetinin aklamasn sordum, yle buyurdular: Zahir ve ak nimet, zahirde olan ve aka grebildiiniz imamdr, gizli nimet de gaybetteki imamdr. Bunun zerine kendisine: mamlar arasnda gaybete ekilecek olan var mdr diye sordum. Evet, buyurdular, kendisi gaybette kalacak ve insanlarn gznden gizlenecektir, ama mminlerin kalplerinde srekli anlacaktr, o bizim (Ehl-i Beyt mamlarnn) on ikincimizdir. Allah Teala btn zorluklar ona kolaylatracaktr, yeryznn hazinelerini ona aikar edecektir, her eit uzakl ona yakn klacaktr, zorba ve zalim olan herkesi onun eliyle yok edecektir, onun elleriyle, tuyan eden her eytan helak edecektir. Cariyelerin en iyisinin oludur o, dnyaya gelii gizlice olacaktr, Allah Te-ala onu aikr edinceye kadar adn anmak insanlara helal olmayacaktr, (zuhur edince) zulm ve ktlkle dolmu bulunan yeryzn, adalet ve dorulukla dolduracaktr.11- Onlar ki, eer onlara yeryznde egemenlik verirsek namaz dosdoru klarlar, zekat verirler, marufu emreder ve mn-kerden sakndrrlar. lerin sonu Allaha aittir.[23]Ebul Carud, Hz. mam Muhammed Bkr aleyhis-selmn yle buyurduunu syler: Bu ayet Hz. Mehdi aleyhis-selm ve ashab hakknda nazil olmutur. Allah Teala onlar yerin dou ve batsna egemen klacak, onlarn eliyle dini aikr edecektir. O, zuhur edince, artk zulm ve sapklktan eser kalmayacaktr.[24]Bu hadis ayr bir nakilde Hz. mam Muhammed Bkr aleyhis-selm dan yle nakledilmitir: Bu ayet mam Mehdi aleyhis-selma kadar olan l-i Muhammed sallllhu aleyhi ve alih hakknda nazil olmutur. Allah Teala mam Mehdi aleyhis-selm ve ashabn yerin dou ve batsna ege-men klacaktr; dini kmil edip onun eliyle batl, bidatleri ve yanllk-lar giderecektir. Nitekim daha nce cahiller hakk yok etmilerdi. O zuhur edince, artk zulmden eser kalmaz. Onun yaran marufu ve iyi-lii emreder ve mnkerlerden nehyederler.[25]12- ....de ki, hak geldi ve batl zail olup gitti....[26]Bu ayet hususunda Hz. mam Muhammed Bkr aleyhis-selm yle buyurmulardr:Kyam edecek Mehdi aleyhis-selm zuhur ettii zaman batl devleti yok olup gidecektir.[27]13- Bilin ki, phesiz Allah yeri ldkten sonra diriltir; biz, akledesiniz diye sizlere ayetleri akladk.[28]bn-i Abbas bu ayetin terfsirinde yle demitir: Yani, Allah Teala yeri ldkten sonra l-i Muhammedin kyam edecek olan ile slah edecektir.Selam bin Mstenir de, mam Muhammed Bakr aleyhis-selmdan bu konuda u hadisi rivayet etmitir: Allah Teala kyam edecek Mehdi nin eliyle yeri diriltecektir. O, adalet zere halk ynetecektir. Bylece yeryz zulmlerle ldkten sonra, adaletle tekrar dirilecektir.[29]14- De ki: Haber verin, eer suyunuz yere batacak olursa, bu durumda kim size bir akar su kayna getirebilir.[30]Bu ayetle ilgili olarak Hz. Resulullah Ammar-i Yasire yle buyurmutur:Ey Ammar, Allah Hseyin aleyhis-selmn neslinden dokuz mam getireceini ahdetmitir. Onun dokuzuncu ocuu gaybete ekilecektir. te Allahn buyruu budur. Sonra da anlan ayeti okudu. Onun uzun bir gaybeti olacaktr ki, birtakm insanlar bu dnemde imanlarn kaybedecek, dier bir grubu ise imanlarn koruyacaklardr. O, ahir zamanda kp yeryzn adaletle dolduracaktr. O, Allahn kelamnn tevili (yorumu) iin savaacak, nitekim ben Allahn kelamnn tenzili (nazil oluu) iin savatm. Ey Ammar, o benim ismimi tayacak ve halkn bana en ok benzeyeni olacaktr.[31]Ebu Basir diyor ki: Hz. mam Muhammed Bkr aleyhis-selm bu ayetle ilgili olarak yle buyurdular: Bu ayet, Mehdi hakknda nazil olmutur; Allah Teala yle buyuruyor: Eer imamnz gaybete ekilir ve onun nerede olduunu bilmezseniz, o zaman kim, size gn ve yerin haberini getiren ve Allahn helal ve haramn aklayan aikr bir imam getirir. Sonra da: Henz bu ayetin tevili gelmemitir, kesinlikle gelecektir. dedi.[32]15- Allah iinizden iman edip salih amellerde bulunanlara vaad etmitir ki; phesiz onlardan ncekileri nasl g ve iktidar sahibi kldysa, onlar da yeryznde g ve iktidar sahibi klacak, kendileri iin seip beendii dinlerini kendilerine yerleik klp salamlatracak ve onlar korkularndan sonra gvenlie evirecektir...[33]Ebu Basir, Hz. mam Sadk aleyhis-selmn bu ayetle ilgili olarak yle buyurduunu nakleder: Bu ayette mam Mehdi ve ashab kastedilmitir.[34]Byk ia ulema ve tefsir yazarlarndan olan Merhum eyh Ebu Ali Fazl bin Hasan Tabersi, nl Mecma-ul Beyan adl tefsirinde bu ayeti tefsir ederken Mikdad bin Esvedden u hadisi aktarr: Resulullah yle buyurdu: Yeryznde hibir adr veya ev kalmaz, illa ki Allah izzetle veya zilletle slam kelimesini (Kelime-i ehadeti) ona sokar.[35]Yine ayn tefsirde yle geer:bn-i Abbas, Mcahid ve Ehl-i Beytten gelen rivayatlerde bu ayetin l-i Muhammedin Mehdisi hakknda nazil olduu belirtilmitir. Ayyai, kendi senediyle Hz. mam Ali bin Hseyin -Zey-nelabidin- aleyhis-selmn bu ayeti okuyup yle buyurduunu nakleder:Allaha andolsun ki, onlar biz Ehl-i Beytin iileridir. Allah onlara bu imkan bizden olan biri eliyle -ki o bu mmetin vaad edilen Mehdi sidir- salayacaktr. te onun hakknda Resulullah da yle buyurmu-tur: Eer dnyann mrnden yalnzca bir gn kalm olsa bile, Allah, o gn benim itretimden birinin hakimiyete kavumasi iin uzatacaktr. Onun ismi benim ismim olacak, yeryzn zulm ve hakszlkla doldu-u gibi adalet ve eitlikle dolduracaktr. Bunun benzeri rivayetler, Hz. mam Muhammed Bkr ve mam Cafer Sadk aleyhis-selmdan da riva-yet edilmitir.[36]16- Andolsun, Kitap ehlinden, lmeden nce ona (Hz. saya) inanmayacak kimse yoktur. Kyamet gn o da onlarn aleyhine ahid olacaktr.[37]Ali bin brahim, ehr bin Havebden u hadisi rivayet eder:Haccac bana (ehr bin Havebe) Ey ehr, Kuranda anlaya-madm bir ayet var dedi. Hangi ayet olduunu sorduumda Nisa su-resinin 159. ayeti (yukardaki ayet) olduunu syledi ve: Vallahi ben, Yahudiler ve Hristiyanlarn kellelerini vurduruyorum ve bu srada on-lara dikkatle bakyorum, ama onlarn dudaklarnn kprdadn (Hz. saya iman ettiklerini) grmyorum! Bu nasl itir ?! dedi. Ben Allah Teala sizi slah etsin, o ayet sizin tevil ettiiniz ekilde deildir dedim. Nasl olduunu sormas zerine, yle akladm: Hz. sa aleyhis-selmkyametten nce dnyaya inecektir. Bylece Yahudi ve Nasranilerden, lmeden nce[38] ona inanmayan kimse kalmayacaktr. Hz. sa aleyhis-selm Hz. Mehdi aleyhis-selmn arkasnda namaz klacaktr. Haccac: Neler sylyorsun sen?! Bunu nereden biliyorsun ki?! diye sorunca; Bu hadistir. dedim, Ben bu hadisi Muhammed bin Ali bin Hseyin bin Ali bin Ebu Talibden duydum! Bunun zerine: Vallahi tam kaynandan duymusun! dedi.[39]17- Andolsun biz Zikirden (btn sevam kitaplar veya Tevrat) sonra Zeburda da Hi phesiz, salih kullarm yeryzne miras olacaklardr diye yazdk.[40]Mecmaul Beyan tefsirinde bu ayetle ilgili olarak yle geer:mam Muhammed Bkr aleyhis-selm yle buyurdular: Bunlar, ahir zamanda zuhur edecek olan Mehdi aleyhi's-selmn ashaplardr.[41]Mec-ma-ul Beyan tefsirinin yazar sonra yle devam ediyor: ia ve Ehl-i Snnetin Hz. Resulullahtan naklettikleri: Eer dnyann mrnden bir gn kalsa bile, Allah onu, benim Ehl-i Beytimden salih bir kiiyi gndererek, yeryzn zulm ve hakszlkla dolduu gibi adalet ve eitlikle doldurmak zere uzatr. eklindeki hadisler de buna delalet et-mektedir.[42]Tefsir-ul Kummi ve Tefsir-i Ali bin brahimde de, bu ayette sz geen yeryzne miras olacak olan salih kullardan, Hz. mam Mehdi aleyhi's-selm ve ashabnn kastedilmi olduu rivayet edilmitir.[43]